Page 8 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 8

ha çok acayip şeyler gördük.        Zahirde çok hoş görünen bu hâllerin hiç  bütün arazi, köy ve çevrelerin aynen o
Meselâ, bir defasında; masa üstüne      birini hiçbir yerde mevzu etmedik. Zira  boyut ve şekillerde fakat toprak ve taş
örtülen bir masa örtüsünün saçaklarını    bu hâllerin hepsinin Paşa Hazretlerince  olarak ve tabii vaziyetinde olduğunu,
teşkil eden her bir ipliğin ucunda birer   lüzumlu görülen, terakkinin gereği olan  Paşa Hazretlerinin köyü ile konağının
ağız olduğunu, bu ağızların içinde net    lütuflar serisi olduğunu idrak ediyordum. da köyün ortasında ve o meydanda
olarak görülen dillerin, devamlı olarak                         aynı şekilde ve surette bulunduğunu
Allah’ı zikrettiklerini açıkça gördük.     Bir gün, Karakaya köyünden        müşahede ettim.
Ama bu gibi hâllere lüzumundan fazla     yukarıya, dağları aşarak Veysel Karani
kıymet vermedik, bunlardan asla gurur     Hazretlerinin dergâhına heybe ile      Bir defasında Paşa Hazretleri, başıma
duymadık Allah’a şükür.            bir emaneti götürüyorum. Heybeyi      tarifi mümkün olmayan dünyada emsali
                       sırtlayınca, Zeki isimli bir kimse     görülmemiş, kıymeti hiçbir ölçü ile ifade
 Paşa Hazretleri bize çok iltifat ederlerdi. arkamdan yetişip bana sataşarak gitmeme  edilemeyen, çok parlak ziya neşreden bir
Bilhassa ilk zamanlar, her huzuruna      mâni olmaya çalışıyor. Heybeyi yere    taç giydirdi. Zâhirde değil, rüya da değil.
çıkışımda ayağa kalkarlardı. Bunu ben     bırakıp o şahsın sataşmasını bertaraf   Ne uykudayım ne de tam uyanığım,
hiçbir zaman hazmedemez, bu gibi       edip, onu bitap bir hâlde bırakıp yoluma  yarı şuurla hissediyorum. Ama bir taç
iltifat ve itibardan huzur duymaz, bilâkis  devama başlıyorum ki bu anda yeniden    giydiğime katiyetle eminim. Bu taç zikir
ezilir, ağlar mahvolurdum. Hatta bir     yetişip arkamdan bana sarılıyor. Tekrar  tacı imiş...
defasında Erzurum’da bir evde misafir     heybeyi bırakıp onu çiğnercesine
bulunuyorduk. İkindi namazı kılınacaktı.   bir hırpalama ile yere serip yeniden    Paşa Hazretleri bana:
Paşa Hazretleri sırtındaki cübbeyi      ilerliyorum. Böyle böyle zirveyi aştıktan  - Ders almak isteyipte bizi
çıkartıp bize giydirdi, başındaki sarığı   sonra artık bir daha peşimden gelemeyip  bulamayanlara, bizimle görüşünceye
çıkarıp bizim başımıza sardı ve namazı    kayboluyor, Bu arada geçtiğim arazi,    kadar derslerini tarif edin. Bizimle
bizim kıldırmamızı emretti. Ben bu iltifat  köyler ve görülen her şey altından     görüşme imkânını bulduklarında
karşısında ezilmiş, mahcubiyetten bitkin   yapılmış vaziyette. Veysel Karani     derslerini tazelerler, demişti. Bu, bize
bir hâle gelmiştim. Bunu hisseden Paşa    hazretlerinin dergâhına varıp bir de    teveccüh yapma emri verilinceye kadar
Hazretleri:                  bakıyorum ki o güne kadar hiç gidip    devam etti. Ondan sonra bizim ders
                       görmemiş, hiç tanımamış olduğum      tarif ettiklerimizin derslerini tazelemek
 - Benim efendim, neden böyle         Aşağı Lori Köyünün meydanı ve Paşa     lüzumunu duymadılar.
yapıyorsun? Sen bizim büyüğümüzsün,      Hazretlerinin konağı. Emaneti oraya     Bir gün Erzurum’dayız. Paşa
demesi üzerine, gayri ihtiyarî mübareğin   teslim ediyorum. Köy, meydan, konak ve   Hazretlerinin mahdumlarından Hacı
yüzüne karşı:                 bütün arazi altından.           Hüsameddin Efendi bir beygire iki sepet
                                             üzüm yükleyip satışa getirmiş. Ebat
 - Etme, etme, etme! diye bağırmışım.     Hâl olarak gayet net ve canlı gördüğüm  olarak birbirinden hiçbir farkı olmayan
Bunun üzerine namazı kendileri        bu zuhurattan sonra, merak ederek heybe  bu sepetlerden biri bizim, diğeri Paşa
kıldırdılar.                 ile geçtiğim yerleri görmek için hususi  Hazretlerinin imiş. Yapılan tartı sonunda
                       olarak yaya ve yalnız, zâhirde ve bedenen Paşa Hazretlerine ait sepet, bizimkinden
 Bu hadisede bize manevi bir terbiye     gezerek tetkik ettiğimde, hâl içinde    onbeş kilo fazla geliyor. Bunu hayretle
vermenin, manevi bir geçitten         altından yapılmış olarak gördüğüm     gören Hüsameddin Efendi dayanamayıp
geçirmenin gerçekleştiğini hissettim.                          soruyor:
Bu gibi hâller pek çok defa tekrar etti.                         - Paşam bu sepetler aynı büyüklükte,
                                             içindeki üzümler de aynı bağdan
                                             toplandı. Nasıl oluyor da size ait sepet
                                             onbeş kilo fazla geliyor?
                                             Paşa Hazretleri cevap verdi:
                                             - Arada onbeş yıl var. Onbeş yıl sonra o
                                             sepetin ağırlığı da tamamlanacak.
                                             Aradan yıllar geçti ve bir gün Paşa
                                             Hazretleri buyurdu ki:
                                             - Sizin artık hilâfet zamanınız geldi.
                                             Sohbet ve teveccüh yapmaya ehil
                                             oldunuz. Beş kişilik bir talip bir araya
                                             geldiğinde teveccüh yapacaksın.
                                             Bu kesin emri önce yalnızken şahsımıza
                                             bildirdiğinde, yukarıda bahsettiğimiz
                                             üzüm, sepet, tartı farkı hadisesinin
                                             üzerinden, tam onbeş sene geçmişti.
                                             Paşam bilâhere bu sohbet ve teveccüh
                                             emrini Pişkidağlı Ahmet Efendi,
                                             Muharrem Efendi, Necati Efendi ve
                                             Hacı validemizin huzurlarında da
                                             tekrarlamıştır. “İnşallah Hazreti Pirin
                                             tacını başına örteceksin” diye dualar
                                             etmiştir.
                                             Fakat ben o günlerde sıkılarak,
                                             utanarak düşünürdüm. Büyük hizmetler
                                             yapmış biri değildim. Esaslı bir bilgim,

                                                     dosta doğru - şubat 2015 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13