Page 5 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 5

urrahim Reyhan Hazretlerinin
      Kendi Dilinden Hayatı

Abdurrahim Reyhan Hazretleri,        bir sedanın:                Paşa Hazretleri ile hiç görüşmeden önce
      Paşa Hazretlerinin Şeyhefendisi  - Korkma, o Hızır aleyhisselâmdır,    bir rüya görmüştüm: Hacı Abdurrahman
      Muhammed Beşir Erzincani                          Efendi’nin bağını ihvanlardan safderûn,
Hazretlerinin âlim ve fâzıl büyük oğlu   oğlunu hediyesi ile beraber getirecektir, tevekkel birisi bekliyormuş. O bağa
Hüseyin Efendi ile hâl, keşif ve keramet  görülmemiş bir post ile birlikte iade   gidiyorum. Bekçi bize üzüm yememizi
sahibesi ve sa-lihâtı nisvandan (hâlis   edecektir demesi üzerine sakinleşmiştir.  teklif ediyor. Bağa giriyorum ki üzüm
müslüman kadınlardan) Tübî Hanımın                           çubukları yapraklarını tamamen dökmüş,
oğulları olup 1930 yılında Karakaya     (Burada ifade edilen görülmemiş      üzüm çoksa da çamurlu ve çürümüş
köyünde doğmuştur. Aşağıdaki kendi     posttan mana, hilâfet ve mânevi veraset  hâlde, yenebilecek durumda olanını
beyanlarından süzülebileceği gibi, nasıl  olduğu açıktır.)              bulmak imkânsız.
bir himmet yağmuru içinde gelişen bir
seyirle kemallendirildiği anlaşılacaktır.  Babam annemden bu rüya ve hâlleri     - Artık bağlar bozulmuş, yenecek üzüm
Biz bu üstün hâl ve seyirleri aynen     kimseye anlatmamasını istermiş. Beş    kalmamış diyorum. Bu esnada birden
nakledip satıra dökmekle yetiniyoruz.    erkek ve iki kız olmak üzere yedi evlât  yanımda görünen babam elimden tutup
 “Annem çok kuvvetli rabıta sahibi idi.   sahibi olan babam, en çok bizi severdi.  beni Abdurrahman Efendi’nin bağından
Her gözünü yumuşta dedemle (Piri Sânî    Bizi okutmayı, zahirî ilim sahibi yapmayı çıkarıp dedemin bağına götürerek
Muhammed Beşir Efendi Hazretleri)      çok isterdi. Ama ömrü buna vefa etmedi.  buyuruyor:
görüşürmüş. Bize hamile iken çok
hikmetli rüyalar görmüş. Meselâ bir     Kendimi bilmeğe başladığım yıllarda    - Oğlum, sana yalan söylüyorlar, (kim
rüyasında melekler tarafından yerden    içimde öyle bir his vardı ki, sanki daha  demiş bu bağ bozulmuş diye? Bir de
göğe kadar kurulan bir merdivenden     önce büyümüş, her şeyi görüp öğrenmiş,   bakıyorum ki, her taraf yemyeşil, terü
çıkarılarak bütün semavat âlemi ve     sonra tekrar küçülmüşüm.          taze duruyor. Zümrüt gibi, çiğdem gibi
cennetler gezdirilmiş ve kendisine “Bu                         seyrek yeşil yapraklar arasında taptaze,
iltifatlar size, karnınızda taşıdığınız   İçimde bir mürşidin kudsiyetini idrak   olgun ve sıhhatli üzümler görülüyor.
çocuk dolayısiyle melâikeyi kirâmın     eden, onun sevgisini, aşkını, hasretini  Babam diyor ki:
                      duyan bir cihet, böyle bir his vardı.
                      Dedemin zamanına yetişememiş olmama     - Hani bağlar bozulmuş, yenecek
                      çok üzülür, ağlardım. Sanki Dedemin    üzüm kalmamış diyordun. Bak dedenin
                      büyüklüğünü, makamının kudsiyetini,    bağında istediğinden âlâ ve ihtiyacından
                      kemalâtını tamamen müşahede etmişim
                      gibi ona âşıktım, yangındım.

ikramlarıdır” denilmiştir. Yine annemin   Ona ulaşamamaktan üzgün ve        fazla üzüm var. Bundan sonra babamın
anlattığına göre, ben Paşa Hazretlerinden  bitkindim. Ondört yaşımda iken       felâketten sonra yaptırdığı evine
ders aldıktan bir müddet sonra, siyahlar  babam vefat etmişti. Bu yaşlarda Hacı   gidiyoruz. Evde Paşa Hazretleri ile
giyinen uzun boylu ve vakur bir zatın    Abdurrahman Efendi’den ders aldım. Bu   babamı görüyorum. Gürleyen sesini
boz renkli atını duvardan içeri atlatıp   zât zamanının meşhur âlim ve meşayihi   duyup kelâmlarını anladığım dedemi ise
beni kucaklayarak terkisine aldıktan    idi. Bunu inkâr etmemekle beraber,     göremiyorum.
sonra yine atını duvardan dışarıya atlatıp kendisine tam bir bağlılığım da oldu
götürdüğünü görmüş ve bu hadiseden     diyemem. Yani dedeme olan hasretimi,    Böylece, nisbetin devamına işaret eden üzümle
korkup endişeye düşmesi üzerine hatiften  içimdeki boşluğu gideremedi.        ilgili rüya ve hâllerin görünmesi başlayıp çok
                                            kereler ayrı ayrı şekillerde devam ediyor.
 4 dosta doğru - şubat 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10