Page 14 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 14

“SSabaıdrakvae t”                Fakir Hadim

Sabır; acı, yoksulluk, haksızlık gibi     Belalara sabretmek, kurtuluşa sebeptir.     lerden niceleri Allah yolunda kendilerine
    üzücü durumlar karşısında ses     Allahü Teâlâ buyuruyor ki; “(Ey Pey-       dokunan elem, ıstırap ve sıkıntılara karşı
    çıkarmadan onların geçmesini      gamber!) Peygamberlerden azim (yüksek      sabretmişlerdir. Bu yüzden bir gevşek-
bekleme erdemidir. Sabır, acı şeyi yüzünü   irade ve dayanma gücü) sahiplerinin       likte göstermeyip bütün imkânlarıyla
ekşitmeden içmektir. Yani, şikâyet ve     sabrettiği gibi sabret. Onlara (inecek az-    mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Allah
feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk       aba) acele etme. Onlar, vaad olundukları     ise hep onlarla beraber olmuş onlara en
göstermeden, gelen belaya katlanmaktır.    şeyi görecekleri gün sanki gündüzden bir     yüksek mükâfatları hazırlamıştır. Onun
Sabır, muhalefetten sakınmak belaların    saat kadar kalmış gibi olacaklar. Bu ye-     için dünyada da, ahrette de huzur, saadet,
acılığını yudum yudum tadarken, sakin     terli bir tebliğdir! Allah yolundan çıkmış    başarı ve mutluluğun mayası ve yolu,
olmak, geçimde fakirlik baş gösterince    suçlu günahkâr bir milletten başkası mı     iman ile sabırdır denilmiştir.
zengin görünmektir.              yok edilir.” [Ahkaf 35]
 Kur’an-ı Kerim de; “Andolsun ki, Biz                              “Ey iman edenler sabredin ve dayanıklı
sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallar-  Bir farzı yapmak veya bir günahtan       olma yarışında (düşmanlarınızı) geçin;
dan, canlardan ve ürünlerden eksiltme-    kaçınmak ancak sabırla elde edilir.       düşmana karşı hazır vaziyette durun ve
kle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri   Peygamber Efendimize (S.A.V.); “İman       Allah’tan (üstün saygı duyarak) korkun
müjdele.” [Bakara Suresi, 155] buyrul-    nedir?” diye sorulduğunda, “Sabırdır”      ki, kurtuluşa erişesiniz.” Kur’an bu ayetle;
maktadır.                   buyurmuştur. Sabrın büyüklüğü ve fazileti    Din ve onun getirdiği buyrukları kabul
 Sabır; olacak veya ge-                                    edip uygulamakta sabırlı olun, çünkü
lecek bir şeyi telaş gös-              sebebiyle Kur’an-ı Kerimde birçok     dindarlık ancak sabır ile gerçekleşir.
termeden bekleme                        yerde sabır ve sabreden-    Savaşta Allah düşmanlarına karşı dayan-
sanatıdır. Sabır                           lere verilecek sevap-   makta yarışın, savaşın şiddetine karşı
bela gelince                               lar bildiriliyor.  birbirinize sabrı tavsiye edin. Atlarınızla
güzel edeple                                  AllahüTeala   (savaş araçlarınızla) saf bağlayıp tam bir
durmak,                                    buyuruyor    ahenk, irtibat ve haberleşme düzen ve
şikâyetsiz                                    ki; “Sabır  düzeyinde olun. Allah düşmanlarının
olmak, belada                                   ve namaz  saldırısını önlemek için nöbet bekle-
fani, yok                                      ile (Al-  yin. Bir namazdan sonra diğer namazı
olmaktır.                                      lah’tan)  bekleyin. Emrini sunuyor. “Sabredenlerin
 Cenab-ı Al-                                    yardım   mükâfatını, yapmakta olduklarının daha
lah; “ve üzerine                                  isteyin.  güzeli ile vereceğiz.” [Nahl 96]“Sabreden-
yalandan kan                                    Gerçi bu, lere, mükâfatları hesapsız verilir.” [Zümer
(sürülmüş) olan                                  Allah’a   10]
gömleğini getirdiler.                               kavuşa-
“Hayır” dedi. Nefsiniz,                             caklarına   “Eyyub’u, (mal ve canına gelen musibet-
sizi yanıltıp (böyle) bir                           ve ancak ona  lere) sabredici bulduk. O ne güzel kuldu,
işe sürüklemiş. Bundan sonra                        döneceklerine   hep Allah’a yönelir, O na sığınırdı.” [Sad
(bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu                kesin bilgi (ve    44]
düzüp-uydurduklarınıza karşı (kendis-                inanç) edinen saygılı
inden) yardım istenecek olan Allah’tır.”           kimselerden başkasına ağır    Sabrın fazileti o kadar büyüktür ki, Al-
[Yusuf Suresi, 18] buyurmaktadır. Üzücü                            lahü Teala, sabrı çok aziz eyledi. Herkes
olaylar karşısında güzelce bir sabır, Al-   ve sıkıcıdır.“ Burada önce sabır, sonra     sabır nimetine kavuşamaz.
lah’a yakın olmanın en güzel ölçüsüdür.    namazdan bahsedilmesi çok anlamlıdır.
Hayatımız olaylarla doludur. Sevindi-     Çünkü ibadet de, din işleri de, dünya       Hadis-i şeriflerde buyruldu ki; “Ken-
rici olduğu kadar üzücüdür de. Yakup     işleri de sabır isteyen şeylerdir. Allah’a    dini sabra zorlayan başarır. İmanın yarısı
Peygamber’in tam bir tevekkül içinde     karşı derin saygı duyanlara bu ikisi       sabır, diğer yarısı da şükürdür. Aşkını
sabretmesi, onu Hz. Yusuf ’a ummadığı     (sabır-namaz) ağır gelmez. Çünkü ruhun      gizleyip, namusunu koruyarak sabreden
bir ihtişamla kavuşturmuştur. Sabır, afiyet  gelişmesi ve gıda alması bunlara bağlıdır.    cennete girer. Oruç sabrın, sabır da,
gibi bela ile de arkadaş ve dost olmak    Sabır ve namaz, insanı olaylar karşısın-     imanın yarısıdır. Bozuk bir işi düzelte-
onunla bulunmaktır. Her sıkıntıdan      da dimdik ayakta tutan iki manevi        mezseniz sabredin! Allahü Teala onu
sonra mutlak bir ferahlık ve genişlik     dayanaktır. Kendini samimi bir iman ve      düzeltir. Allah’ın yardımı, kulun sabrı
vardır, yeter ki kul sabretmesini bilsin.   umutla, bu iki dayanağa verip, Allah’a      ile beraberdir. En hayırlı vasıta sabırdır.
Sabretmek kurtuluşa, başarıya sebep      yönelen kimse, Allah ile beraber olma      İbadetin başı sabırdır.”
olan güzel huydur. Sabır, Peygamberlerin   bahtiyarlığına erişir. Başarının sırrı bu iki
hasletlerindendir. Bunun için atalarımız;   manevi desteğin altında gizlenmiştir.       O halde belaların nimet olması, o belaya
“Sabır, acı ise de meyvesi tatlıdır, sabır                           sabretmeye ve Allahü Tealanın gön-
selamettir, sabırla koruk helva olur.”     “Peygamberlerden nicelerinin mai-        derdiği kazaya razı olmaya bağlıdır. Bela
buyurmuşlardır.                yetlerindeki birçok Allah dostları        gelince feryat eden, önüne gelene Rabbini
                       savaştılar da Allah yolunda kendilerine     şikâyet eden, nimetten mahrum kalır,
                       dokunan elem ve sıkıntılardan dolayı       azaba layık olur. Belaya sabır peygamber-
                       gevşemediler, zaaf göstermediler, boyun     lerin hasletlerindendir.
                       eğmediler, Allah sabredenleri sever.” Ge-
                       lip geçen peygamberlere uyan mücahit-       Şakik-i Belhi Hazretleri (k.s.) buyurmak-
                                                tadır ki; Sıkıntıya sabrın mükâfatını bilen,
                                                sıkıntılardan kurtulmaya heves bile etmez.

                                                        dosta doğru - şubat 2015 13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19