Page 11 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 11

Şah Dedemİz Muhammed Samİ Hazretlerİ (k.s.) İle

Abdurrahman Tagİ Hazretlerİnİn

Karşılaşmaları ve İntİsabİ”                     Cengiz BOZAY

    İnci:1                            duğunu merak eder. Bunun üzerine Piri Tagi Hazretleri (k.s.)
                                   Piri Sami Hazretleri’ne (k.s.), yanında oturduğu zatın ahir
Bir akşamüstü Nurşin’e varan Piri Sami Hazretleri (k.s.)       zaman nebisi Allah’ın Resulü (s.a.v.) olduğunu anlatır. Bu halde
     tekkede oturarak Piri Tagi Hazretlerini bekler ve      uyanan Piri Sami Hazretleri (k.s.), bedeninde ateş ve hararet
     tekkeye teşrif eden Piri Tagi Hazretleri ile görüşür. Piri olduğunu, ateş ve hararetin kendisini yerinde duramaz hale ge-
Tagi Hazretleri makamına oturur, sigara tütün tabağını çıkarıp    tirdiğini görünce, tekkede kendisiyle birlikte yatanları kaldırıp,
önüne koyar. Şeriat âlimi olan Piri Sami Hazretleri (k.s.) sigara
tütün tabağını görünce; gönlünden irkiliyor ve içinden “Eyvah     —Çabuk Piri Tagi Hazretleri’ni (k.s.) kaldırın, intisap edip ders
buraya da boşuna geldik, sigara içen adam beni irşad edemez,     alacağım der.
madem geldik bu gece burada kalalım sabah çekip gideriz.” diye
düşünüyor. Daha sonra Piri Tagi Hazretleri (k.s.) sohbet etmeye    Tekkede görevli olanlar;
başlıyor, sohbetinde de buyuruyor ki;                 —Kardeş bu senin istediğin usule ve edebe aykırı; Piri Tagi
 —Bir mümin kendi nefsinin Firavun’dan, Nemrut’tan, Ebu Ce-     Hazretleri (k.s.) şimdi rahatsız edilemez, sabahı bekle derlerse
hil’den ve Şeytandan daha eşet (eşedd, kötü, aşağılık, pek çetin)  de, Piri Sami Hazretleri (k.s.) ısrarından vazgeçmez ve diretir.
olduğunu bilmez ise kâmil bir imanı elde edemez.           Piri Sami Hazretleri’nin (k.s.) çok ısrarı üzerine Piri Tagi Haz-
 Bu sohbeti duyan Piri Sami Hazretleri (k.s.) kendi kendine     retleri (k.s.) uyandırılır. Gece yarısı Piri Sami Hazretleri (k.s.)
 —Eyvah bende nefis var, ben şimdi onlardan eşet miyim? Ben     intisap edip tarikata giriş, adap ve usulünü yerine getirir.
Müslümanım, âlimim nasıl olur da bunlardan eşet olurum?        Ertesi gün Piri Tagi Hazretleri (k.s.) tekkeye teşrif ederek
                                   makamına oturarak sohbete başlar. Akşamki sohbeti tekrarlar.
                                   Sohbet sırasında diz üstü oturan Piri Sami Hazretleri’ni (k.s.) bir
                                   cezbe hali tutar; başlar zıplayıp bağırmaya. Zıplayarak şeyhinin
                                   önüne kadar gider. Piri Tagi Hazretleri’nin (k.s.) önündeki ta-
                                   bakada bulunan tütünü alarak ağzına atıp peynir gibi çiğnemeye
                                   başlar, arkasından elini göğsüne vurarak ve bağırarak;

diye düşünerek Piri Tagi Hazretleri’ne (k.s.) intisap etmeden     —Efendim, efendim bu benim nefsim Firavun’dan, Nem-
ayrılmaya kesin kes karar verir. Sohbetten sonra yatılır. Piri    rut’tan, Ebu Cehil’den ve şeytandan daha eşettir diyerek
Sami Hazretleri (k.s.) gece bir rüya görür. Rüyada Piri Tagi     dövünür.
Hazretleri’nin (k.s.) bir zatla oturduğunu ve yanında oturduğu
muhterem zata müthiş bir saygı ve hürmet gösterdiğini, muhte-     Piri Sami Hazretleri (k.s.) şeyhinin hizmetine iki yıl devam
rem zatın da Piri Tagi Hazretleri’ne (k.s.) sevgi ve muhabbet    eder. Şeriat âlimi olan Piri Sami Hazretleri (k.s.) şeyhinin tek-
gösterdiğini görünce şaşırıp bu saygı gösterilen zatın kim ol-    kesinin temizliği, gelen misafirlerin hizmeti, tekke tuvaletlerinin
                                   temizliği, ahırda hayvanların bakım ve tımarı, tarla ve ziraat
10 dosta doğru - şubat 2015
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16