Page 13 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 13

lat emrini alan ihvan:                      merhamet edip biraz kırıntı bırakıp da gitti diyerek bu konuyu
 —Efendim ziyaretimizi yaptık, huzura oturduk, birden bir      kapatır.
âlem açıldı. Resulullah Efendimiz, (s.a.v.) dört Çar-yar-i Güzin
Efendilerimiz ve silsile büyüklerimizin de hazır bulunduğu bir    Hazreti Pir Muhammed Sami Efendimiz (k.s.) mürşitlik
divan kurulduğunu gördüm. Bu divanda Erzincanlı Hoca’nın       hüccetini alıp Erzincan’a yerleşip tekkesini kurduktan sonra
hücceti (ruhsatı, diploması) yazıldı. Başta Resulullah Efendimiz   da sık sık Nurşin’i ziyarete devam etmiş, her gitmesinde kendi
(s.a.v.) olmak üzere divanda bulunanlar hücceti mühürlediler     müritlerinden bir kaçını da yanında götürürmüş. Yine bir sefer
ve Erzincanlı Hoca’ya teslim ederek, hediye verme kısmına      hazırlığında Şah Dedemiz Muhammed Beşir Hazretleri (k.s.)
geçtiler. RasululluhEfendimiz (s.a.v.) başındaki tacı Erzincanlı
Hoca’nın başına taktı. Divandakilerin her biri kendilerine göre    —Efendim bizi de götürseniz de bir ziyaret de biz yapsak
Erzincanlı Hoca’ya birer hediye verdi. Hazreti Ali Efendimiz de   olmaz mı diye istekte bulunmuş.

                                   Piri Sami Şah Dedemiz de (k.s.) buyurmuş ki:
                                   —Seni götüremem:

(k.v.) belindeki kılıcı kemeri ile birlikte Erzincanlı Hoca’nın be-  Şah Dedemiz Muhammed Beşir Hazretleri de (k.s.)
line bağladı. Gördüğüm budur efendim diyerek sözünü bitirir.     —Efendim götürmeme nedenini öğrenebilir miyim demiş.
                                    Bunun üzerine Hazreti Pir Muhammed Sami, Şah Dedemiz
 Hazreti Pir ikinci ihvana dönerek oğlum sen ne gördün diye     (k.s.) buyurmuş ki:
sorar.                                —Beşir Kürdistan’da sese çok meraklıdırlar, sana orada beyit
                                   okuturlar, okumasan olmaz, okursan Piri Tagi Hazretleri (k.s.)
 İkinci ihvan da:                          der ki “Bize nispeten mi getirdin?” O da bizim işimize gelmez.
 —Efendim anlatan kardeşimizin gördüğünün aynısını da biz      Ayrıca Beşir biz Erzincan’da meşayıhız, oraya gittiğimizde bu
gördük der.                             elbiseyi soyunup, iş elbisesini giyinip, Piri Tagi Hazretleri’nin
 Üçüncü ihvan da:                          (k.s.) ahırında hayvanlarının hizmetine bakarız, bunu da sen
 —Efendim bizden önce anlatanların gördüğünün aynısını biz      hazmedemezsin, götürmediğimizin sebebi budur.
de gördük demesi üzerine                       Piri Sami Şah Dedemiz (k.s.), yine Nurşin’e iki ihvanla yaptığı
 Piri Tagi Hazretleri (k.s.) ihvanlara dönerek:           bir ziyaret sırasında; Nurşin’e yaklaştıklarında Piri Sami Şah
 —Yahu merhamet edin, eğer bizim elimizde olsaydı oğlumuz      Dedemiz (k.s.) atından inerek bir yöne kıyama durmuş, bunu
zahir ilmini bitirmiş, şu anda sülükte, ona verirdik. Resulullah   gören iki ihvan da kıyam yapmışlar. Sonra ata binip yola devam
Efendimiz (s.a.v.) başındaki tacı Erzincanlı Hoca’nın başına     ettiklerinde iki ihvan:
takmış, Çar-yar-ı Güzin Efendilerimiz kendilerince hediyelerini    —Efendim yakınlarda bir yatır mı vardı? Kime karşı kıyam
vermiş, bizim elimizde ne var. Erzincanlı Hoca bize geldiğinde    yaptınız?” diye sormuşlar.
lambasını almış, gazını koymuş, şişesini silmiş, fitilini takmış,   Şah Dedemiz:
her şeyi hazır olarak gelmiş, biz ise kibrit çakıp ateşini yaktık   —Görmediniz mi? deyince,
diye buyurur.                             İhvanlar
 Bunun üzerine ihvanların:                      —Biz bir şey göremedik Efendim” der
 —Efendim buradaki ihvanlar hizmetini yapamaz mıydı ki         Şah Dedemiz onlara dönerek:
siz hizmetini yaptınız, bu bizim çok ağırımıza gitti demeleri     —Nasıl görmezsiniz? Piri Tagi Hazretleri’nin (k.s.) sürüsünün
üzerine:                               köpekleri karşı dağda göründü” diye buyurmuş.
 Piri Tagi Hazretleri (k.s.) buyurur ki:
 —Sizler için yaptık, yoksa Erzincanlı Hoca Kürdistan’ın
maneviyatını torladı topladı götürüyordu, hizmetini yaptık da

12 dosta doğru - şubat 2015
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18