Page 12 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 12

lerinde bedenen ve aklen çalışıp hizmette bulunur. İki yıl     azlederdim diye buyurur.
hizmetin sonunda Nurşin’den döneceği zaman akşam, Piri Tagi      Dede Paşa Hazretleri (k.s.), bu kıssa sonunda buyuruyor ki
Hazretleri (k.s.) tekkede bütün ihvana seslenerek;
                                   “Allah (c.c.) nebilerini bu şekilde korur, köpeği dile getirterek
 —Yarın Erzincanlı Hoca dönecek, onun dönme ve uğurlanma       Hz. Musa’yı korumuştur. Bu kıssayı hatırlayan Piri Sami Hazret-
hizmetine kimse karışmasın, onun uğurlanma hizmetini biz       leri (k.s.) ata binince sarığını açarak Hz. Musa gibi kendi boy-
yapacağız deyince; Nurşin’deki bağlıları bu durumu kabullene-    nuna bağlayıp ucunu da Hz. Piri Tagi’ye (k.s.) doğru uzatarak,
mez ve içlerinden itirazda bulunurlar. Çünkü tekke ve tarikat    şeyhinin ipinden çektiğini hayal eder. Bu da tarikatın adabın-
adap ve usulünde mürşit, müride zahirde hizmette bulunmaz,      dandır. Şeyhi, Piri Sami Hazretleri’nin (k.s.) atını, yularından
neticede bu durumu dile getirenler olur amma Hazreti Pir (k.s.)   çekerek Nurşin’in dışına kadar uğurlar ve geri döner.
kimseyi dinlemez. Ertesi gün Hazreti Pir (k.s.) ahıra girip Piri
Sami Hazretleri’nin (k.s.) atını, yolluğunu kendi eliyle hazırla-   Bu duruma şahit olan Piri Tagi Hazretleri’nin (k.s.) müritleri,
yarak atı ahırdan çıkarıp, bir eli atın yularındayken, bir elini de edep dâhilinde, bu duruma itirazlarını dile getirirler. Şöyle ki:
üzengiye basarak Piri Sami Hazretlerine (k.s.) binmesini emir
buyurur. Emir üzerine Piri Sami Hazretleri (k.s.) itiraz etmeden   —Nasıl olur da bir mürşit müridine bu kadar hizmet eder,
ata biner. (Tarikat usul ve esaslarında emir, adap her şeyin     burada kırk yıllık âlim, kâmil müritler varken mürşit, iki yıllık
üzerindedir.)                            bir müride hizmet eder mi?

 Piri Sami Hazretleri (k.s.) âlim olması nedeniyle ata binerken    Bunun üzerine Piri Tagi Hazretleri (k.s.) buyurur ki:
Hz. Musa Kelimullah ile Allah (c.c.). arasında geçen bir kıssa    —Her birinize ayrı ayrı anlatmak bizi yorar, içinizden üç
hatırına gelir. Dede Paşa Hazretleri’nin (k.s.) ifadesine göre    kişi seçin, seçtiğiniz kişilerde şu özellikler bulunsun; en
kıssa şöyledir.                           güvendiğiniz, en emin olduğunuz ihvanlar olsun, gördüklerini
                                   ne bir fazla, ne bir noksan olmayacak şekilde tam olarak
 —Bir gün Hz. Allah (c.c). Hz. Musa’ya der ki:            anlatacak, sözüne ve özüne güveneceğiniz üç kişi seçiniz diye
 —Ya Musa yarattığım en edna (en aşağı, en kötü) varlığı al     buyurur. İhvanlar belirtilen şartları taşıyan üç mürit belirleyip
bana getir.                             isimlerini Hz. Pir’e (k.s.) bildirirler.
 Hz. Musa da acaba en edna varlık hangisidir, nedir diyerek      Piri Tagi Hazretleri (k.s.) gösterilen ihvanları kabul ederek
başlar dolaşıp aramaya, arama sırasında uyuz, zayıf bir köpek    yanına çağırıp
görür ve herhalde bu en edna varlıktır diyerek köpeğin boy-      —Şeyhimiz SibgatullahArvasi Hazretleri’nin (k.s.) türbesine
nuna bir ip bağlayıp çekmeye başlar. Cilveyi Rabbani köpek dile   gideceksiniz, orada huzur yapacaksınız, ne görürseniz gelip
gelerek der ki:                           burada anlatacaksınız diye emir buyurur.
 —Ya Musa beni nereye götürüyorsun?                  Hz. Pirin (k.s.) Mürşidi Seyit SibgatullahArvasi Hazretlerinin
 Hz. Musa da olayı ona anlatır. Bunun üzerine köpek der ki:     (k.s.) Türbesi Bitlis’in Hizan ilçesindedir. Kendisi de Hizanlı’dır.
                                   Hizan Bitlis ilinin 50 kilometre güney doğusunda bulunmak-

 —Ya Musa korkarım ki beni bu halde Allah’a götürürsen seni     tadır. Üç ihvan o zamanki Hizan köyüne giderek seyit Sibgat-
nebilikten azleder, sen bu ipi kendi boynuna bağla da kendini    ullahArvasi Hazretleri’nin (k.s.) türbesini ziyaret edip, huzur
götür.                                yaparlar ve geri dönerler.

 Bu durum karşısında, Hz. Musa ipi kendi boynuna bağlayıp,      Piri Tagi Hazretleri (k.s.) bütün ihvanları tekkeye toplayıp üç
bir eliyle çeker gibi yapıp Yüce Allah’ın huzuruna çıkar. Allah   ihvanı huzura kabul edip bir tanesine:
(c.c.) Hz. Musa’ya:
                                   —Oğlum Hazreti Pir’in huzurunda ne gördün anlat diye emir
 —Ya Musa eğer o köpeği getirseydin seni nebilikten         buyurur.

                                                            dosta doğru - şubat 2015 11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17