Page 10 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 10

li.. O nûr mekânı vücudumuzu ihata     içime sinmiş olan bu hadiselerin       himmet, nisbet ve bereketlerine tâlib
edip kendi akisleri içinde kaybediyor.    bir kısmını tam bir düzen içersinde     olduğumuz şerefli pirlerimizle onların
Sekir âleminde zaman zaman çeşitli nûr    ayırd edemiyorum veya hatırıma        kemâl ve cemâl âlemlerindeki en seçkin
tecellileri görünüp kayboluyor.       getirmiyorum.                vâsıflarının mâlik ve vârisi olarak lütuf
                                             ve kerem sahasının misilsiz bezledicisi
 Birkaç defa da hitap işittik. Hepsi de    İşte böyle... Yıllar boyu Paşa Hazretleri, bulunan Dede Paşa Hazretleri ile nazenin
Paşa Hazretlerinin sesi ile:         bu âcize defalarca gözümüz ve şuurumuz    tarikatını, kendine hâs sohbetlerin
                       açık olarak o mübarek cemâl sıfatını     aydınlığında göstermeye çalıştık.
 - Abdurrahim, Abdurrahim,          da göstermiştir, celâl sıfatını da.. Celâl
Abdurrahim diyen; çok yüksek tonajlı     sıfatına, insanın bin tane yüreği olsa    Dede Paşa Hazretlerinin vârisi, manevi
ve beşer sesi ile mukayese edilemeyen,    dayanmaz. Cemâl sıfatı ise, artık ne     meyvesi ve bâtınî eseri olan halifesinin
gürleyen bu sesin tesirini tarif etmek    bileyim... Ne doymak mümkün, ne       de, himmetler demeti, lütuflar şelâlesi,
mümkün değil..                tariflere sığar...              kendi seyrine dair olan zuhuratlar
                                             tablosundan bir kısmını da, yine kendi
 Bir defasında da, orta irilikte bir     Şimdi bunlar geldi geçti.. Çok gerilerde  ifadesine sadık kalarak fotoğraflar şeridi
mandanın sadece gözleri; koca bir      kaldı.. Ama şimdi biz ne durumdayız     şeklinde takdim ettik.
âlem oldu. Cenab-ı Hakkın kudreti      efendim? Her türlü hatadan, gururdan,
o gözlerden tecelli etti. Ayrıca bir     benlikten Allah’a sığınırım. Ne ilmimiz,   “Muhammed Beşir’e bende olmuşuz
saman çöpünden, bir ağaçtan azamet      ne âmelimiz ne de hizmetimiz itibariyle    Dede Paşa gibi sultan bulmuşuz
ve kudretin tecellisini aşikâre gördüm.   bir kıymetimiz yok. Ama ne yapalım,      Abdurrahim Han’dan ferman almışız
Bunlar rüya değil apaçık gördüğüm      bir emirdir verilmiş. İhsanlarına şükür.   Tarik-i Nakşi’de seyranımız var”
hâller.                   Amelim havf-i reca, makamım da        Tekrarında fayda vardır ki, bu kitapta
                       (Salih Baba’nın deyimi ile): “Şemsi     yazılanların tamamını merciine arz edip
 Bazan öyle bir tecelli oluyordu ki nazar  Hûda zerresiyem.” Yani işim, korkmak,    tasvibini aldık.
edilen kimsede; bir iki bazan üç gün     yalvarmak. Bütün ihvan için korkmak,     Cenab-ı Hak cümlemizi Habibine
cezbe ve sekir hâli devam ediyor. Bazan   onların havfini çekmek, onlar için      bağışlayıp rızasına muvafık ve mutabık
da o nazarın dokunduğu kimselerin;      kaygılanmak, onlar için yalvarmak...     eylesin. Cümlemizin elini şeyhimizin
temizlenip, affa uğradığını müşahede     Makamım ise kâinatta bir zerre...      eteğinden kesmesin... (Amin)
ediyorum. Bu hâller de her zaman değil,
ara sıra belirip yine kayboluyor.       _______________________________               dosta doğru - şubat 2015 9
                       Gelin dergâhına dervişler
 Erzincan ovasında, bizim, Keleriç      Kılalım zevk ü cünbüşler
Köyünün kıblesinde bir Şıhlı köyü var.    Hûda’nındır cemî işler
Bir gün bizim köyden bu Şıhlı köyüne     Bu meydanı muhabbettir
geçecekmişiz. Bu köye dibi bucağı       Şefîimiz Muhammed’dir
olmayan öyle büyük bir nehir akıyormuş    Kuralım halka-i zikri
ki, bu nehre düşen veya akıntısına      Kamu bir edelim fikri
kapılan mutlaka boğulup kaybolurmuş.     Kılalım hamd ile şükrü
Nehrin kıyısında tanıdığımız ve        Bu meydanı muhabbettir
tanımadığımız pek çok kimse birikmiş,     Tarik ehline iffettir
karşıya geçmek istiyorlar. Fakat hiçbiri   Teveccühe gelin ihvan
buna muvaffak olamıyor. Bu sırada Paşa    Kuruldu halka-i Rahman
Hazretleri bize buyuruyor ki:         Açıldı ravza-i rıdvan
                       Bu meydanı muhabbettir
 - Ben bu nehrin karşısına geçeceğim.     Bu bir uzma-i nimettir.
Sen de izime basacaksın. Eğer aynen      Erişti Hazreti Sami
izime basarsan, beraberce geçeriz, İzimi   İçirdi bizlere câmı
saptırırsan suya kapılırsın.         Kamu mestetti ağlâmı
                       Bu meydanı muhabbettir
 Onun geçtiği yerlerden izine basarak     Sülük ehline hayrettir
sahile çıktım elhamdülillah.         “Muhammed Beşir’i amed
                       Ki oldur vârisi Ahmed
 Şimdi hatırladığım bir hal daha var ki,   Eder bizi makbul ümmet
şuurlu bir hâl içinde, aşikâre, zahiren    Bu meydanı muhabbettir
aynen yaşanmış gibi: Karşımda öyle      Dü çeşmi nûru Ahmeddir
yüksek bir dağ görüyorum ki, dimdik      Erişti Hazreti Dede
yamaçlarının ortasında sivrilmiş,       İçirdi bizlere bade
üzerinde bir tek çöp, bir kıl dahi yok,    Mir’at olmuştur Hazret’e
çırılçıplak. Dağın etekleri ise insanı    Bu meydanı muhabbettir
yutuverecek görünümde büyük bir        Dahi sırrı nübüvvettir
bataklık. Bu yüksek, çıplak ve yalçın     Erişti Sidreden cânan
dağa çıkmak mecburiyeti varmış. Koca     Beraberinde ıtri Reyhan
dağı kucaklayıp kavrayabildim. Tırmana    Dayansın işbu Erzincan
tırmana zirvesine çıkıp inmeyi başardım.   Bu meydanı muhabbettir
Sonra o dağ bir kız oldu. Paşa Hazretleri   Bu bir iyd-ı meserrettir”
“Bu kız, sultanlığa işarettir” buyurmuştur. Peygamber Efendimizden bu yana feyiz,

 Bunlara benzeyen ve benzemeyen
birçok hâller tecelli etti, Çok zevkli
hâller..

 Sekir hâlinden fariğ olunca bir kısmını
seçemiyorum. Özü ruhuma aksetmiş,
tadı damağımda, özelliği ve güzelliği
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15