Page 9 - Dosta Doğru Dergisi 7. Sayı
P. 9

silim yoktu. Bu durumda hiçbir şey   karşılığında ve tarikatın rükün ve âdâbını Hazretleri Valideye:
istemeğe, beklemeğe hakkım, yüzüm     da anlamış olması kaydı ile yine zâhiren   Canım ne ısrar edip duruyorsun?
olamazdı. Ümit dahi etmiyordum. Paşa    hilâfet emri verilir.
Hazretlerinin âciz bir hizmetkârı olmak,                        Kendi hâline bırak.. demesi üzerine ben
ümit ve temenni edebileceğim en son, en   Üçüncüsü ise, kişi âşık meşrep olur.    sanki ağaç yıkılır gibi sandalyeden aşağı
yüksek mertebe idi.            Bunu ne ilmine bakarlar, ne de ameline..  devrildim. Gözlerimden yaşlar boşandı,
                      Bunların vazife emri ise mâneviyyattan,   ağladım, üzüldüm. Çünkü bütün bunlara
 Fakat her şeye rağmen, teveccüh tarifesi bizzat Resûlullah Efendimizden gelir.    ben sebep olmuştum. Biraz sonra Salim
elimize verilmiş ve derhal bir nüsha    buyurunca bizi bir cezbe almış ki      Efendi geldi. Onun içeri girmesi ile
yazdırıp, getirmemiz emrolunmuştu.     kendimize hâkim olmamız imkânsız.      Paşam Hazretlerindeki o azamet gitti,
Emre itaatsizlik edilemezdi. Derhal    Yaptığımız vücut hareketleri ve       heyeti asliyesine rücu etti. Biz de bu
gidip 24 saat içinde, tarifenin bir    çırpınmalarla çıkardığımız ses ve odada   suretle selâmete çıkmış olduk. Paşa
kopyasını yazdırdım. Aslını getirip    husule getirdiğimiz sarsıntı; dışarıda   Hazretleri Valideye seslendi:
iade ettim. Ama içim bir türlü rahat    bulunan Hacı Valide’mizi hayret ve
olamıyor gösterilen lütfa kendimi     dehşete düşürmüş. Bu hal ne kadar      - Bak, şimdi bunlara bak. Buraya yemek
hiçbir şekilde lâyık görememekten,     sürmüş, daha neler olmuş gerisini      ilâve et de yesinler, dedi.
verilecek vazifelerin ifasında muvaffak  hatırlamıyorum.
olamamak korkusundan dolayı                               Bir gün ikindi namazından
huzursuz oluyordum. O güne kadar      Bir gün öğle vakti Paşa Hazretlerini    çıkmıştık. Paşa Hazretleri bana, Piri
dinleyebildiğimiz sohbetlerden, Reşahat  ziyaret için hanei saadetlerine gittim.   Sami Hazretlerinin ve Beşir Efendi
kitabından okuyabildiğimiz kadarından   Giderken içimde huşu ile karışık bir    Hazretlerinin türbe-i şeriflerini ziyarete
edindiğimiz bilgiye göre; tasavvuf     korku, bir çekingenlik vardı. Yanımda    gideceğini bildirip, benim de birlikte
yolundaki taliplere pek çok hizmetler   Ahmet Efendi (Pişkidağlı), Muharrem     gitmek isteyip istemediğimi sordu.
düşüyor, bir hayli meşakkatin çekilmesi  Efendi (Efe) gibi bir büyüğüm olsa idi   Boynumuzu bükerek kabulümüzü ima
gerekiyor.. Biz ise ne hizmet ettik, ne  onlardan cesaret alabilirdim. Olmayınca   ettik. Piri Sami Hazretlerinin kabri
meşakkat gördük, ne letaif çektik. Sadece tek başıma içimi bir korku kapladı. Kapı  şerifine yaklaştığımızda Paşa Hazretleri
bin tesbihlik bir ders verdiler, bilâhere önünde kararsız dolandım durdum.      önce kabre doğru ağır ağır, dura dura
onu da “çekme, kazaya kalsın, sen     Sonra öğle ezanı okundu. Çarşı camiine   ilerliyor. Biz de arkasından onu takib
işinle meşgul ol” buyurdular. Halbuki   gidip öğle namazını kıldım. Camiye     ediyoruz. Önce mezarı aşağıdan tazim ile
etrafımızda pek çok âlimler, tahsilliler, gitmekte bir gayem de, benimle Paşa     ziyaret etti. Sonra kancalı zincirini açıp
hizmeti geçmişler ve letaif çekenler    Hazretlerini ziyarete gelecek birilerini  kabrin üzerine çıktı, ayaklık kısmına gelip
var. Onlar dururken bu kadar büyük     bulmaktı. Namazdan sonra etrafa       oturdu. Biz biraz geride, ayakta durarak
bir vazifenin şahsımıza tevcih edilmesi  bakındım ama aradığım gibi birine      olanları takib ediyorduk. Biraz sonra ben
bir nimet midir, yoksa bir mihnet     rastlayamadım. Çarnâçar, üzgün ve      de başımı mezar taşına koydum. O anda
midir karar veremiyor, başaramamak     korkak evin yolunu tuttum. O şahı      Paşa hazretlerinin cemali beni ihata etti.
korkusu ile Paşam Hazretlerine iltica   rahatsız etmek, incitmek, uykuda ise    Başımın göğe değdiğini, cemâl sıfatının
ediyor, yalvarıyordum. Bu hisler içinde  uyandırmak endişe ve korkusu ile      bütün âlemi kapladığını açık gözle aynen
bocalayıp, yakardığım sırada Paşa     birkaç defa kapı önüne geldim, geri     müşahade ettim.
Hazretlerinin odasında başbaşa yalnız   çekildim, dolandım, bekledim. Ne kapıyı
bulunuyorduk. Teveccüh tarifesini     vurabiliyorum, ne bırakıp gidebiliyorum.   Bunlara münhasıl çok çeşitli hâl
kendilerine sunmuştum. Kitabı elimden   Üçüncü defa kapı önüne geldiğimde,     ve zuhuratlarla dolu uzun bir süre
aldı. Sağ tarafındaki yastığın üzerine   birden kapı açıldı ve Paşa Hazretleri ile  fenafişşeyh hâli ve onun mestliği devam
koydu. Ben önünde çöktüm. Beni       yüzyüze geldik. Ben büyük bir suçluluk   etti. Üzerimizde en fazla tesiri olan ve
affetmesi için derûnumdan yalvarmaya    hissi içinde boynumu büküp öylece      diğerlerine göre çok daha uzun süre
devam ediyordum. O mübarek gözlerini    kaldım. Mübarek o zaman boynuma       devam eden de fenafişşeyh hâli oldu.
gözlerime dikerek:             sarıldı, elimden tuttu:
                                            Fenâfirresûl hâli, âlemi çok az kaldı. Bu
 - Benim Efendim, neden bu kadar      - Yavrum, Yavrum! Neden çekingen      dönemde kendi vücudumuz Peygamber
korkuyor, çekiniyorsun? Ben de senin    davranıyorsun? Sen ne zaman gelirsen    Efendimizin vücudu olmuş gibi, azalarım
gibiyim. Ben de aldığım bir emri ifa    gel. Bu kapı sana daima açıktır. Diyerek  onun azaları imiş gibi hâller içinde
ediyorum. Bu vazifenin sana tevcihi,    beni içeri aldı. O da namazı yeni kılmış,  ve Paşam Hazretlerine olan hudutsuz
Hazreti Pirin (Muhammed Beşir Efendi    ama yemeğini yememiş. Hacı Validemiz    sevgim, bu defa Peygamber Efendimize
Hazretlerinin) emridir. Bu hizmeti, bu   yemek getirdi, masaya koydu. Mübarek    intikal etmiş vaziyette devam etti.
nimeti veren sana onun kolaylığını da   somyada oturuyor. Masayı ve yemeği     Resâlullah Efendimizin nuru da daima
verecektir şüphesiz, dedikten sonra beni  önüne getirdik. Hacı Valide bana da     tecelli edip bizi ihata eder vaziyette idi.
ikna ve tatmin etmek için şu izahatı    bir sandalye verdi, oturup birlikte     Böyle olunca yani nur tecellî edince;
lütfetti:                 yememizi söyledi. Ben Paşa Hazretlerinin  görenin de görülenin de, sair eşya ve
                      huzurunda, onunla birlikte yemek yemek   mevcudatın da cismi kalmıyor...
 - Efendim, halife üç yönden gelir.    ne haddime, buna nasıl cesaret ederim?
Birinci de insanın zâhir ilmi olur.    Hacı anne beni ısrarla sandalyeye      Daha sonra yeni bir dönem.. Boğum
Tarikatın rüknünü, âdâbını öğrenir anlar. oturttu ama yemeğe uzanmaksa aklımın    boğum salkım, salkım, deste deste
Ona zâhirden emir verirler. Sen halifesin ucundan bile geçmiyor. Hacı Anne      rengârenk mercanlar görüyoruz. Bu
derler.                  yememiz için devamlı ısrar ediyor. Ama   mercanlardan hâsıl olan nûr deryasında
                      mübarek Paşa Hazretlerinin hiç aldır-    kayboluyoruz. Sonra incecik, sayısız,
 İkinci şekilde, insan sofu meşrep olur.  dığı yok. Öyle bir azametli ki, beşeriyeti renkte ipek pırıl pırıl kordelâlar bütün
Zikir ve ameli ile temayüz eder, çok    ortadan kalkmış, tarif edilmez bir heybet  âfâkı ihata ediyor. Her rengin nuru
emeği geçer, bir âlim olur. İlmi ile amel belirmiş. Valide tekrar israr edince Paşa  ayrı ayrı müşahede edilebiliyor... Deste
eder. Böylece geçen emeği ve ibadeti                          deste ipek kumaşlar ve her kumaşın
                                            ayrı renkteki sayısız nurundan hâsıl
 8 dosta doğru - şubat 2015                              olan bir nûr kümesi içerisinde yok olma
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14